1. ทุกหลักสูตรมีการจัดทำ มคอ.2 ถึง มคอ.7 ครบถ้วน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF)

2. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสรา้งสรรค์

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft 365 และ Google Apps for Education มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

4. โครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง”

5. โครงการนโยบายพัฒนานักศึกษา

6. โครงการ Clean and Green Campus

7. คณะกรรมการทุนอุดหนุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

8. หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

9. โครงการจัดสร้างรูปปั้นศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

10. หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือเพื่อตำแหน่งทางวิชาการ

11. การผลิตแท่นพิมพ์ภาพพิมพ์ศิลปะ

12. โครงการ “สีไทยโทน” เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

13. โครงการออกแบบ font 70 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร

14. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จำนวน 12 ฐานข้อมูล

15. โครงการ “มหาวิทยาลัยพบปะผู้บริหารระดับคณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า (Road show)”

16. โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”

17. โครงการประชุมสัมมนา “70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : โอกาสและศักยภาพการเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน

18. นักวิจัยดีเด่น

19. ผลงานวิจัยดีเด่น

20. โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้ายในอำเภอหัวหินร่วมกับกลุ่มพิทักษ์หัวหิน

21. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

22. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

23. โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

24. โครงการจัดพิมพ์เผยแพร่และจำหน่ายแสตมป์พระพิฆเนศวร

25. การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

26. The Exotica 2013 Exhibition  WE = ME ASEAN ART EXHIBITION

27. โครงการ Silpakorn International Ceramic Symposium 2014 “Sanamchandra Clay Work”

28. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์

29. ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

30. ข้อบังคับเงินรายได้มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 2556

31. จัดทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557

32. ตรวจสอบบัญชีเงินรายรับโครงการเพิ่มพิเศษที่คงค้าง

33. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและบทบาทของอาจารย์ประจำหลักสูตร

34. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันตกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจำนวน 24 สถาบัน

35. จัดตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์

36. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยและสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัยและสร้างสรรค์การบูรณาการข้ามศาสตร์

37. ฐานข้อมูลศิลปกรรมในรูปของ virtual gallery

38. สำรวจข้อมูลเพื่อศึกษาโครงสร้างค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา

39. กำหนดเงื่อนไขการรับอาจารย์ทดแทนอัตราเกษียณต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก

40. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง

41. โครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายมหาวิทยาลัยสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาฯ 

42. ผลการประเมินตามคำรับรอง กพร. ประจำปีงบประมาณ  2555

43. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

44. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)

45. จัดตั้งกองนิติการ

46. การคัดเลือกที่ดินรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (City Campus)

47. ข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน

48. ระบบการให้คำปรึกษา และส่งต่อนักศึกษา

49. คลินิกชุมชนอบอุ่น

50. กิจกรรมพบปะผู้นำนักศึกษาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา

51. อธิการบดีได้รับมอบหมายจาก ทปอ. ให้เป็นคณะทำงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี

52. โครงการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554 – 2563

53. รางวัลสนับสนุนการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 3 สาขาวิชา

54. สร้างอาคารสถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

55. ปรับปรุงเรือนพระกรรมสักขี และพระสุรภี ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

56. ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2556

57. ประสานการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคณะ ICT เพื่อจัดการเรียนการสอนที่วังท่าพระ

58. พัฒนายุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2559

59. ประชุมวิชาการนานาชาติ An International Conference on “Global Graduate Competencies and Building a Workforce of the Future for the ASEAN region”

60. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 20 ฉบับ ใน 13 ประเทศ

61. ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาหลักสูตร TQF

62. หลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศทางวัฒนธรรม

Joomla templates by Joomlashine