การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่างๆ

คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 

การสนทนากลุ่ม 

การตอบแบบสอบถาม

รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร


การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติหน้างานของอธิการบดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

Joomla templates by Joomlashine