ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

1. ติดต่อด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมาย ที่

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

22 หมู่ 7 ถนนบรมราชชนนี

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

2. อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Line ID council.su 

4. Facebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน

1. กรณีร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการลงชื่อ

2. กรณีร้องเรียนด้วยวาจาด้วยตนเอง

- กรณีที่ 1-2  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง หาข้อเท็จจริง

- กรณีเป็นเรื่องทั่วไปจะแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 2 วันทำการ

- กรณีเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบ ทำผิดระเบียบ วินัยฯ จะตั้งกรรมการสอบสวน หาข้อเท็จจริง หากทำผิดวินัย จะรายงานมหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอน

3. กรณีไม่ลงชื่อ ถือเป็นบัตรสนเท่ห์ เก็บเป็นข้อมูล ไม่ตอบข้อร้องเรียนใดๆ

4.  ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว กรณีมีความล่าช้าจะต้องติดตามจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงปัญหา อุปสรรค สาเหตุ และรายงานให้ผู้บริหารในระดับสูงขึ้นตามลำดับได้รับทราบ

5. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนถึงความก้าวหน้าในการจัดการข้อร้องเรียนสาเหตุความล่าช้า/หรือรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนให้ทราบ

Joomla templates by Joomlashine