ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ด้วยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 จากวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ต่อไป ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559

 

 

วิสัยทัศน์ 

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นหน่วยงานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

          1) รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          2) ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัยและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

          3) ประสานงานติดตามและเชื่อมโยงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยและประชาคม และจากมหาวิทยาลัยประชาคมสู่สภามหาวิทยาลัย

พันธกิจ ( Mission)

          1. ปฏิบัติงานด้านบริหารธุรการของสภามหาวิทยาลัย

          2. เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การค้นคว้า อ้างอิงของสภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

          3. การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

          4. การติดตามการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

          5. ฝ่ายเลขานุการของคณะการสรรหาผู้บริหาร/นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

          6. การประสานติดตามคดีความที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย

          7. ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม รวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

          8. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกสภามหาวิทยาลัย

 

Menu


 

  • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ <<คลิ๊ก>>

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine