การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้อง)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร แทนตำแหน่งที่ว่างลง

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม กส. 3 ข้อมูลประวัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง (PDF)

แบบฟอร์ม กส. 3 ข้อมูลประวัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง (word)

แบบฟอร์ม กส.4 สรุปการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง (PDF)

แบบฟอร์ม กส.4 สรุปการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง (word)

Joomla templates by Joomlashine