ประวัติสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประวัติ

              สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 ได้เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองในสำนักงานอธิการบดี ต่อมาสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 ได้เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานในกำกับขึ้นตรงกับสภามหาวิทยาลัย แบ่งโครงสร้างเป็น 4 งาน คือ งานประชุมและเลขานุการ งานกิจการพิเศษ งานบริหารธุรการ และงานแผนและยุทธศาสตร์ และได้เริ่มรับโอนงานจากหน่วยงานต่างๆ มาดำเนินการ อาทิ การประชุมสภามหาวิทยาลัย การสรรหาผู้บริหาร (อธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก) การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น

              เมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 182 ง วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และมหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 กำหนดให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงาน มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าส่วนงาน

              ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จากเดิมแบ่งเป็น 4 งาน เป็นไม่แบ่งโครงสร้าง การทำงานจะมอบงานตามภารกิจ มีบุคลากร จำนวน 6 คน  

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine