การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                         

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       

 เอกสารประกอบการเสนอชื่อ

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้อง)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

แบบฟอร์ม ส.1

แบบฟอร์ม ส.1 PDF

แบบฟอร์ม ส.2

แบบฟอร์ม ส. 2 PDF

Joomla templates by Joomlashine