วิสัยทัศน์

         วิสัยทัศน์ (Vision): มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย (มุ่งพัฒนาภารกิจสู่การเป็นต้นแบบของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 ใน 5 ของประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2565)  

วัตถุประสงค์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

1) รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัยและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
3) ประสานงานติดตามและเชื่อมโยงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยและประชาคม และจากมหาวิทยาลัยประชาคมสู่สภามหาวิทยาลัย          

พันธกิจ (Mission)

1) สนับสนุนการประชุมสภามหาวิทยาลัย

2) ให้บริการเป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง อาทิ คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ

3) การติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

4) การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก)

5) การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

6) การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  

7) การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี  

8) การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

9) ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

10) การจัดทำข้อมูล สารสนเทศ ในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนการทำงาน การตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย 

11) งานอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

Joomla templates by Joomlashine