ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในประเทศไทย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Joomla templates by Joomlashine