ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ด้วยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 จากวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ต่อไป ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559

 

 

คำสั่งแต่งตั้งสภาวิชาการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมายของสภามหาวิทยาลัย

 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องของสภามหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม่  

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนานักศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

Joomla templates by Joomlashine